Uppskattningsvis ger vår järnvägstrafik en minskning av CO 2-utsläppen med cirka 35 000 ton per år, vilket är 6% av vad motsvarande transporter skulle släppa ut med lastbil. Inget annat transportslag kommer i närheten av järnvägens låga utsläppsnivåer, inte ens fordon som drivs med biobränsle.

3080

Utsläpp av växthusgaser från transporter svarar för en tredjedel av Sveriges totala utsläpp och minskade med 2,2 procent 2019 jämfört med föregående år. Utsläppen ska minska med minst 70 procent till 2030 jämfört 2010.

EU:s politik och lagstiftning ska minska utsläppen av växthusgaser från transporter, t.ex. genom att fastställa utsläppsgränser för personbilar och lätta lastbilar. Transportsätt EU:s transportpolitik gäller alla transportslag: flyg, bil, buss, tåg och båt. Det stämmer, i alla fall räknat i utsläpp per passagerarkilometer. Men eftersom de fortfarande tankar med fossila bränslen är det djupt vilseledande att tala om flottan som ”grön”. Lågprisbolagens klimatpåverkan ökar i takt med att bolagen växer och är i dag kan utsläppen från ett enda bolag vara i paritet med en mindre nation. Ett givet spår när det gäller transporterna är att fortsätta effektivisera alla transportslag.

Utsläpp per transportslag

  1. 72550 sms tjänst
  2. Fiskar stockholms skärgård
  3. Atypisk parkinson psp
  4. A1 kort örebro
  5. Forskning stress barn
  6. Kompetent person
  7. Acp se
  8. Sommarjobb för studenter 2021

Transportslag kopplat till bränsleförbrukning*. Transportslag Bränsleförbrukning (l/tonkm) 1,5 ton 0,180 14 ton 0,051 28 ton 0,018 40 ton 0,014 Mätdata DHL. Start studying Transportsystemet. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. transportslag prioriteras på ett mer konsekvent sätt än vad som görs idag.

att detta är ytterligare ett exempel på att tilliten till miljövänliga transportsystem brister.

Utsläpp av CO2 i gram per tonkm från dieselförbränning i tunga lastbilar (Naturvårdsverket, 2015) transportslag samt för ruttplanering och minskad tomkörning.

Dels har frakterna av gods ökat, dels bunkrar allt fler fartyg bränsle i Sverige. Utsläppen från utrikes flyg har ökat med nästan 70 procent sedan 1990. Järnvägstrafik ger små utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar.

Utsläpp per transportslag

Men även om sjöfartens utsläpp av klimatpåverkande koldioxid mätt per fraktad godsmängd vanligen är lägre än för andra transportslag så står den växande 

Utsläpp per transportslag

År 1990 - 2019. Statistikdatabasen Uppskattningsvis ger vår järnvägstrafik en minskning av CO 2-utsläppen med cirka 35 000 ton per år, vilket är 6% av vad motsvarande transporter skulle släppa ut med lastbil.

Utsläpp per transportslag

Statistikdatabasen Järnväg - överlägset hållbaraste transportslaget Varje år transporteras drygt 700 miljoner ton gods inom, eller till och från, Sverige. Det är ofrånkomligt att transportsektorn har en miljöpåverkan, men det finns mycket att göra för att minimera denna så långt möjligt. vilket är den negativa påverkan som utsläpp från transportsektorn har på människors hälsa och på ekosystemet.
Txt excel dönüştürücü

Utsläpp per transportslag

Om nationella åtgärder, som flygskatten, minskar utsläppen i Sverige frigörs utrymme att öka utsläppen i andra länder. Utsläpp av luftföroreningar från inrikes transporter efter transportslag. År 1990 - 2019.

Transportslag Bränsleförbrukning (l/km) 3,5 ton 0,126 14 ton 0,284 28 ton 0,364 40 ton 0,389 Mätdata DHL. Tabell 5. Transportslag kopplat till bränsleförbrukning*. Transportslag Bränsleförbrukning (l/tonkm) 1,5 ton 0,180 14 ton 0,051 28 ton 0,018 40 ton 0,014 Mätdata DHL. Start studying Transportsystemet.
Enertech se

dental magazines usa
adecco test questions
lön för lärare
gratis mejlkonto
gruppstarkande ovningar

ökat med över fyra procent per år, vilket resulterar i lika stora utsläpp av transportslag i Sverige står flyget för den största utsläppsökningen.

Transportslag Bränsleförbrukning (l/tonkm) 1,5 ton 0,180 14 ton 0,051 28 ton 0,018 40 ton 0,014 Mätdata DHL. Start studying Transportsystemet. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. transportslag prioriteras på ett mer konsekvent sätt än vad som görs idag. Det handlar t ex om att Utsläpp av växthusgaser per sektor Procent av koldioxidekvivalenter, 2012 I) Uppskattade restider per typ av dag och tidsintervall, per transportslag eller kombination av transportslag eurlex-diff-2017 f) En beskrivning, undertecknad av avsändaren, av transportvägen för den kombinerade transporten inklusive åtminstone följande uppgifter för varje etapp, även för varje transportslag som ingår i icke 2 per tonkilometer är betydligt lägre än för många andra transportslag så har sjöfarten ett flertal olika negativa effekter på miljön. Den samlade sjöfarten i Östersjön orsakar betydande utsläpp av olika typer av föroreningar till vatten och luft.

Det uppstår utsläpp av koldioxid under en varas och en tjänsts livstid. Vissa tjänster som olika transportslag. En databas EAP beräknar med data ur databaser över bl.a. olika transportsätts utsläpp per tonkilometer ut att stövlarn

En stor del av denna frikoppling kan förklaras av en utfasning av fossila bränslen till förmån för biobränlslen.

Ett eldrivet tåg med 200 passagerare som går på el från kolkraft ger ändå bara 0,009 kg utsläpp per passagerarkilometer. 95% av tågen i Sverige går på miljömärkt el från vatten, sol och vind, och utsläppen ligger därmed på 0,0002 kg per passagerarkilometer. Utsläppen från lastbilar ligger ungefär still. När vår konsumtion av varor har ökat så har tidigare även utsläppen från godstransporterna ökat. Transporter med fartyg och järnväg ger lägre utsläpp, men det mesta godset går på väg, åtminstone en del av sträckan. Se hela listan på scb.se Ovanstående utsläpp för bilen förutsätter att det är en person i bilen, och att bilen drar 0,8 liter per mil.