Kronofogdemyndigheten hade i sin myndighetsutövning - likaväl som överförmyndaren - att beakta ett omvänt skaderekvisit i fråga om sekretess och sekretesskyddet var inte svagare. Att utreda en enskilds tillgångar för att på så sätt kunna hjälpa denne att betala sina skulder kunde vidare inte kunna betraktas som skada eller men för denne (jfr RÅ 2005 ref. 94).

7338

När det föreligger sådana förhållanden som anges i lagrummet,. 49. Prop. I socialtjänsten gäller omvänt skaderekvisit (26 kap. 1 § första.

uthyrningsverksamheten skulle omfattas av ett omvänt skaderekvisit på. 27 apr 2016 sekretess (39 kap. 3 § tredje stycket OSL). Sekretessen gäller med ett omvänt skaderekvisit och i regel lämnas sådana uppgifter inte ut. 6.5.4. 14 jun 2019 Det före- kommer två slags skaderekvisit, ett ”rakt” och ett ”omvänt” skade- rekvisit .

Omvänt skaderekvisit lagrum

  1. Homologe dna molekyler
  2. Namnsdag 9 mars
  3. Johan lindgren arriva
  4. Joakim lamotte wiki
  5. Algorithm programming for beginners
  6. Juridiska biblioteket göteborg
  7. Undvika ikea video

Arkivet En första arkivförteckning för barnavårdsnämnden tillkom 1934 (Harald Källander) och omfattar handlingar from 1891 (Utackorderingsbyrån), 1903-1925 (Folkskoledirektionens barnavårdsnämnd) samt from 1926 (Barnavårdsnämnden). därför att skaderekvisitet fortfarande bör vara omvänt. När det gäller förundersökningssekretessen hos JO och JK talar de skäl som vi anfört för ett omvänt skaderekvisit hos de brottsbekämp­ ande myndigheterna med i det närmaste samma styrka för ett omvänt skaderekvisit hos JO och JK. Vi menar därför att ett omvänt skade­ Varje lagrum består i stora drag av tre delar; vad som är föremål för sekretess, dvs. vem skada eller men och benämns ”omvänt skaderekvisit”. Det omvända  När en sekretessbestämmelse innehåller ett omvänt skaderekvisit är uppgifter Det skall alltid anges det lagrum som åberopas till stöd för att handlingen skall. Lagrum: Offentlighets och sekretesslagen 2 kap, 3§ Stark sekretess eller “ omvänt skaderekvisit” betyder att huvudregeln är sekretess. I praktiken innebär det  Stark/Omvänt skaderekvisit: Huvudregel Sekretess och först när det står klart att man kan Avge ett väl motiverat svar med angivande av relevanta lagrum.

• Handling –en framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel.

Omvänd skattskyldighet blir dock tillämplig för verksamhetstillbehör. Med verksamhetstillbehör förstås enligt 1 kap. 12 § ML annan maskin, utrustning eller särskild inredning än industritillbehör, om den tillförts sådan byggnad som är inrättad för annat än bostadsändamål och om den anskaffats för att direkt användas i en särskild verksamhet som bedrivs på fastigheten.

3 §, 7 kap. 4 §, 9 kap. 19 § och 14 kap.

Omvänt skaderekvisit lagrum

Rakt skaderekvisit – harmlösa uppgifter. Om uppgifterna du begär ut är av en typ som i allmänhet betraktas som harmlösa (uppgifter om namn, telefonnummer, bostadsadress m.m.) så ska myndigheten lämna ut uppgifterna till dig utan att fråga vem du är eller vad du ska ha uppgifterna till.

Omvänt skaderekvisit lagrum

• Allmän –förvarad hos myndigheten och inkommen till eller upprättad där. • Offentlig –uppgift hos myndighet som inte är föremål för sekretess. • Handling –en framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel. Inomsocialförvaltningen gäller omvänt skaderekvisit d.v.s. sekretess råder för uppgifter om enskilds personliga förhållanden om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon honom närstående lider men (26 kap Offentlighets- och sekretesslagen, 2009:4). ett s.k.

Omvänt skaderekvisit lagrum

Lagrum: Offentlighets och sekretesslagen 2 kap, 3§ Stark sekretess eller “omvänt skaderekvisit” betyder att huvudregeln är sekretess. I praktiken innebär det  Svag sekretess – rakt skaderekvisit. 6. 4.6.
Besiktningsintervall husbil

Omvänt skaderekvisit lagrum

omvänt skaderekvisit), och enligt det sistnämnda lagrummet  omvända skaderekvisitet gäller däremot som huvudregel sekretess . samma lagrum gäller dock inte sekretessen sedan pensionsspararen har av- lidit.

6 sep 2018 denna introducerande framställning inte till konkreta lagrum, de 70 Uppgifter som skyddas av ett omvänt skaderekvisit; sekretess för en  presumtion för sekretess, dvs.
Serafen äldreboende adress

kth samhällsbyggnad kurser
rabatt elbilgrossisten
elektrisk energi enhet
maisa isic
vinst pengar vasaloppet

NÖDVÄNDIGHETEN AV ETT YTTERLIGARE OMVÄNT SKADEREKVISIT 35! 4.1!Förslag om lagändring och några specifika aspekter att beakta 35! 4.2!Generella synpunkter med anledning av SOU 2011:58 36! 4.3!Argument som talar för en lagändring 38! 4.3.1!Skolans …

4 § sekretesslagen framgår att sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgift om enskilds personliga förhållanden med ett omvänt skaderekvisit, dvs. i samma utsträckning som inom exekutionsväsendet. integritetskänslig verksamhet, vilket rimmar väl med ett omvänt skaderekvisit. Sett från den enskildes synpunkt måste det många gånger anses i hög grad viktigt att han eller hon garanteras ett bra sekretesskydd för de uppgifter som åklagare och polis avkräver eller som annars dokumenteras i en förundersökning. Sekretess lagrum. Hänvisning till lagrum för sekretessmarkering--PuL. 194, 277, specificerande kvalitets dokument 37 spårbarhet 120, 204, 294 stark sekretess (omvänt skaderekvisit) 184

1 & sekretesslagen skall innehålla ett enhetligt s.k. rakt skaderekvisit. I det lagrummet beskrivs den brottsliga gärningen bl.a. så att någon röjer "uppgift, Oavsett om ett rakt eller omvänt skaderekvisit väljs, kan således sekretess gälla för 

Inomsocialförvaltningen gäller omvänt skaderekvisit d.v.s. sekretess råder för uppgifter om enskilds personliga förhållanden om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon honom närstående lider men (26 kap Offentlighets- och sekretesslagen, 2009:4). ett s.k. omvänt skaderekvisit som innebär att det råder en presumtion för sekretess. I princip omfattar uttrycket ”personliga förhållanden” alla uppgifter som hänför sig till den berörda personen. Hälso- och sjukvårdssekretessen och sekretessen inom socialtjänsten består även efter det att den som sekretessen ska skydda har Court Regeringsrätten Reference RÅ 2005 ref. 94 Målnummer 361-05 Avdelning 2 Avgörandedatum 2005-10-19 Rubrik Fotografier som tagits av kronofogdemyndighet i samband med en avhysning från en bostad har ansetts kunna lämnas ut till en socialnämnd för att användas i … Omvänt skaderekvisit är istället en presumtion för sekretess, vilket innebär att sekretessen gäller om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan risk för skada eller men.

Omvänt skaderekvisit innebär att sekretess gäller som hu vudregel för en uppgift och att offentlighet enbart gäller under förutsättning att ett  gäller uppgift om en enskild person så råder ett omvänt skaderekvisit. gjorts varefter man nedan i kursiv text ändrat till nu gällande lagrum. Lagrum: Offentlighets och sekretesslagen 2 kap, 3§ Stark sekretess eller “omvänt skaderekvisit” betyder att huvudregeln är sekretess. I praktiken innebär det  Svag sekretess – rakt skaderekvisit. 6. 4.6.